Biologia

Biologia

Cele i założenia:

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym; Przygotowanie do konkursów i olimpiad; Kształtowanie badawczego sposobu myślenia; Rozwijanie umiejętności eksperymentalnych, obserwacji, wyciągania wniosków; Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych; Klasa o profilu biologiczno-chemiczny daje możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu biologii i chemii. Wybrane przedmioty są realizowane w zakresie rozszerzonym z podziałem na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania oraz możliwości stosowania eksperymentalnych metod pracy. W ramach zajęć uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności na zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w profesjonalnie wyposażonej pracowni przedmiotowej dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne, sprzęt i preparaty laboratoryjne oraz nowoczesne multimedia. Edukacja w zakresie rozszerzonym biologii i chemii obejmuje wiedzę ogólną i fachową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Wybrany profil umożliwi doskonałe przygotowanie do matury, a następnie podjęcie studiów również poza granicami naszego kraju na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, dietetyka i wielu innych. Uczniowie tych klas są laureatami oraz finalistami ogólnopolskich olimpiad: biologicznej, chemicznej, wiedzy ekologicznej oraz konkursów o tematyce przyrodniczej.