Informatyka

Informatyka

Informatyka w klasie Matematyczno-Informatycznej:

Klasa matematyczno–informatyczna od roku 2021/2022 zmienia się dla Was. Informatyka od początku nauczana będzie w zakresie rozszerzonym (jako drugi przedmiot rozszerzony). Trzecim przedmiotem rozszerzonym będzie do wyboru: fizyka, geografia, chemia lub historia; a jego nauczanie rozpocznie się od II semestru klasy pierwszej.

Minimalny planowany wymiar wszystkich godzin informatyki w tej klasie to 12h w cyklu czteroletnim w układzie 2-4-3-3, w podziale na grupy. Staramy się o zwiększenie tej liczby do 16h w cyklu czteroletnim, po 4 godziny w każdej klasie. Od początku uczymy algorytmiki i programowania. Zmiana układu materiału ma umożliwić start w konkursach i Olimpiadzie Informatycznej. Na zajęciach planujemy realizować także materiał wykraczający poza standardową podstawę programową.

Będziesz mógł skorzystać z dodatkowych zajęć – bloków olimpijskich na różnych poziomach zaawansowania a także uczestniczyć w szkolnych, międzyszkolnych obozach i sesjach naukowych, o czym możesz poczytać nieco niżej w informacjach dodatkowych.

Informatyka w pozostałych klasach:

W liceum 4-letnim informatyka nauczana jest na poziomie podstawowym w wymiarze 3 godz. – po 1 godz. tygodniowo w klasach I-III. Jeśli uczeń wybierze informatykę jako przedmiot rozszerzony, to ma dodatkowe 6 godz. zajęć. W naszej szkole od roku 2021/2022 informatykę rozszerzoną mogą wybrać uczniowie klasy matematycznej oraz matematyczno-fizycznej. Ani uczniowie klasy architektonicznej, ani biologiczno-chemicznej nie mają takiej możliwości (mają inny komplet przedmiotów na poziomie rozszerzonym). W tych klasach realizowany jest tylko materiał z podstawy programowej dla poziomu podstawowego.

Zajęcia na poziomie rozszerzonym rozpoczynają się w drugim semestrze klasy pierwszej, ale już w pierwszym semestrze uczymy się algorytmiki i programowania. Ten układ materiału (inny niż w większości szkół) ma służyć po pierwsze świadomemu wyborowi rozszerzenia, ale także umożliwić start w konkursach i Olimpiadzie Informatycznej.

Klasa matematyczna ma też dodatkowe godziny zajęć (zwiększona liczba godzin w tygodniu w pierwszym semestrze) oraz może skorzystać z bloków olimpijskich na różnych poziomach – także dla początkujących.

Zwyczajowe w naszej szkole są wyjazdy na obozy informatyczne, o czym można przeczytać poniżej – mamy nadzieję, że wkrótce będzie to znowu możliwe.

Informacje dodatkowe:

W III LO praca z uczniami w zakresie informatyki opiera się na dwóch fundamentach – odpowiednim przygotowaniu do matury z informatyki oraz pracy z uczniem zdolnym.

Lekcje informatyki, szczególnie informatyki rozszerzonej, solidnie przygotowują do matury z tego przedmiotu oraz do świadomego wyboru kierunku i zakresu dalszego kształcenia informatycznego. Od wielu lat uczniowie masowo przystępują do matury rozszerzonej z informatyki i osiągają bardzo dobre wyniki (wysoki wynik rzędu 75%-80%, przy średnim wyniki ogólnopolskim ok. 35%).  Ten efekt jest osiągany nie tylko dzięki lekcjom, ale także dzięki dwukrotnemu w ciągu każdego roku szkolnego organizowaniu matury próbnej z informatyki  dla uczniów klas trzecich (w tym przygotowywanie zadań oraz kryteriów oceniania, modelu odpowiedzi i schematu punktowania) – żadne wydawnictwo nie oferuje matury próbnej z informatyki (w tym roku po raz pierwszy było to wydawnictwo Operon), a CKE robi to bardzo rzadko. Poniżej na wykresie przedstawiono wyniki matury z informatyki na przestrzeni kilku lat.

Większość zdających maturę wybiera studia informatyczne, zarówno na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Informatyki (informatyka na IIUWr, ISIM w IIUWr), jak również na Politechnice Wrocławskiej (na różnych wydziałach).

Od kilku lat notujemy liczny udział uczniów w Olimpiadzie Informatycznej na szczeblu okręgowym i krajowym, mamy sukcesy olimpijskie. Uczniowie chętnie i z powodzeniem biorą udział w takich konkursach jak: Algorytmion, Wielka Przesmycka, Zawody w Programowaniu Zespołowym, Konkurs informatyczny Tik?Tak!, Spontaniczny Konkurs Informatyczny, Sparingi informatyczne.

Coroczne od roku 2011/2012 organizujemy tygodniowy naukowy obóz informatyczny pn. JAGNIĄTKÓW dla uczniów III LO (od roku 2011/2012). Współorganizujemy też informatyczne  obozy międzyszkolne.

Od kilku lat mamy podpisane porozumienie z Wydziałem Matematyki i Informatyki w zakresie informatyki. Wszystkie działania ze strony Instytutu Informatyki koordynuje (od strony merytorycznej) prof. Krzysztof Loryś oraz prof. Tomasz Jurdziński, a ze strony III LO (od strony merytorycznej i organizacyjnej) nauczyciel informatyki.

Co zyskujemy, dzięki porozumieniu:

  • przeprowadzenie jednej matury próbnej w salach Instytutu Informatyki i Instytutu Matematyki,
  • przeprowadzenie matury poza szkołą, w salach Instytutu Informatyki i Instytutu Matematyki,
  • pomoc merytoryczną podczas obozu w Jagniątkowie (wykłady dla uczniów, pomoc studentów i doktorantów – absolwentów III LO podczas prowadzenia zajęć dla bardziej zaawansowanych uczniów),
  • pomoc studentów i doktorantów podczas zajęć Bloków Olimpijskich (delegowanie do współprowadzenia zajęć),
  • zaproszenia na międzyszkolne obozy informatyczne.

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła, jako jedna z 20 szkół w Polsce, przystąpiła do projektu “Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”, który został ustanowiony na podstawie programu rządowego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”. W roku szkolnym 2019/2020 projekt w ramach pilotażu prowadziła Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukaszewicza, a wspierały Uniwersytety Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. Dla uczestników projektu pilotażowego zorganizowano turnieje informatyczne (indywidualne i drużynowe), warsztaty (webinaria) oraz kółko informatyczne przygotowujące do turniejów.

W przypadku powodzenia pilotażu planujemy kontynuację projektu w szkole. Oprócz wyżej wspomnianych elementów w kolejnych latach planujemy organizować wykłady w szkole prowadzone przez znakomitych profesorów z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz duży obóz dla uczniów klas pierwszych: matematycznej i matematyczno-informatycznej, który byłby częściowo finansowany przez projekt.

Naszym głównym celem jest wspieranie uczniów w ich zainteresowaniach – dobry rozwój ucznia jest ważniejszy niż wyniki szkoły w rankingach, jeśli uczniowie nie wybierają ścieżki olimpijskiej.