Język Polski

Język Polski


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego:

W latach 2010-2021 do etapu okręgowego olimpiady polonistycznej zakwalifikowało się 86 uczniów Trójki. Kilkunastu z nich zostało finalistami, kilku laureatami. W naszej pamięci szczególnie zapisali się: Dorota Kawalec 2010, Karolina Dzimira 2011, Marcin Sobol 2012, Jakub Kowalski 2012, Krzysztof Retych, 2016 Aleksandra Wach 2016, Anna Skibińska 2017, Przemek Kolanek 2018, Grzegorz Czech, 2019, Julia Kiczka 2020, Filip Fret 2021, Magdalena Dudziak 2021.

Olimpiada Filozoficznej:

Od 2013 roku Maciej Kubicki i Anna Pasikowska przygotowywali uczniów do Olimpiady Filozoficznej. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 12 licealistów. W latach 2014 -2021  LO III powiększyło  pulę swoich olimpijczyków o 6 finalistów i jednego laureata.

Praca z uczniem zdolnym –  IPN:

W latach 2012-2021, w ramach IPN-u, zespól polonistów prowadził zajęcia z uczniami wybitnie uzdolnionymi. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczestników do olimpiad humanistycznych.

Obozy olimpijskie:

W przygotowaniu do olimpiad przedmiotowych niezwykle istotne był obozy naukowe, początkowo organizowane w Jugowie, a następnie na terenie III LO we Wrocławiu. W ramach obozu zespół polonistów prowadził  zajęcia tematyczne a także warsztaty literackie.

 Organizowanie spotkań z pracownikami naukowymi:

W ramach programu Uniwersytet bliżej liceum w latach 2010-2020 zespół polonistów zorganizował dla uczniów naszego liceum cykl kilkunastu spotkań z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego iDolnośląskiej Szkoły Wyższej. Uczniowie zostali zaproszeni na wykłady prowadzone przez: Pana prof. Tadeusza Klimowicza, Panią dr hab. Magdalenę Koch, Panią dr hab. Agnieszkę Matusiak, Panią dr hab. Gordanę Đurđev-Małkiewicz, Pana dra Krzysztofa Szlachcica, Pana dra hab. Adam Sulikowskiego,  Pana dra hab. Jana Stasieńkę. Temat wykładów dotyczyły: literatury słowiańskiej, polskiej, filozofii, etyki, prawa i nowych mediów.

Współpraca z  Dolnośląską Szkoła Wyższą Edukacji we Wrocławiu – Projekt motion capture.

 Pan Maciej Kubicki razem z pracownikami DSWE we Wrocławiu  i 10 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu w roku szkolnym 2014/15 przygotował projekt badawczy i dydaktyczny sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Temat projektu brzmiał: Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture. Celem projektu było opracowanie metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi przy użyciu systemu motion capture. Systemy motion capture, w skrócie mocap to urządzenia pozwalające przechwytywać ruch i zapisywać go w komputerze. Licealiści przez rok pracowali nad projektem. Projekt został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji w Seulu oraz na Konferencji Ogólnopolskiej w Katowicach i opublikowany w książce pt: Osoby niepełnosprawne jako aktorzy sesji rejestrowanych przy użyciu systemu motion capture . Przedsięwzięcie został również nagrodzone przez Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Współpraca z Muzeum Historii Żydów w Warszawie:

W ramach współpracy z  Muzeum Historii Żydów w Warszawie Pan Maciej Kubicki oraz Pani Anna Pasikowska byli koordynatorami międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbyła się w roku szkolnym 2010/11. Wymiana obejmowała uczniów Liceum nr III i nr XII z Wrocławia oraz licealistów z Hod Hasharon z Izraela. Uczniowie szkół, w ramach wspólnego przedsięwzięcia, przygotowali w trzech językach (polskim, hebrajskim i angielskim)  ilustrowany miejski przewodnik kulturalny po Ramat Gan i po Wrocławiu pt: Zobaczmy to razem. Wszystkie podjęte działania, w ramach tego projektu, służyły budzeniu ciekawości poznawczej młodych ludzi i dotyczyły wspólnej historii i losów obydwu narodów. Celem wymiany było również kształtowanie postawy otwartości i tolerancji.

Współpraca z Fundacją Bente Kahan:

Wspólnie zFundacją Bente Kahan i uczniami III LO we Wrocławiu „trójkowi” poloniści przygotowali dwa projekty edukacyjne: Lekcje o ludziach i zagładzie oraz  Ostatni Żydzi z Breslau.

Ostatni Żydzi z Breslau – to tygodniowy projekt odbywający się w dniach 11-18.10.2015. Uczestnikami była młodzież niemiecka z Bremy i polska z Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu. Projekt pozwolił licealistom na spotkanie z  ostatnimi żyjącymi żydowskimi świadkami zagłady, pochodzącymi z Breslau: Esteem Adlerem, Abrahamem Ascherem, Anitą Lasker-Wallfisch i Wolfgangiem Nossenem. Przedsięwzięcie  był realizowane we współpracy z Fundacją Bente Kahan. Jednym z rezultatów projektu był nakręcony, przez ekipę niemiecką, film, którego premiera odbyła się 6 listopada 2016 w kinie Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Obecnie film jest pokazywany w Stanach Zjednoczonych.

 Lekcje o ludziach i zagładzie: Podstawowym celem zadania było  stworzenie, wspólnie z uczniami III Liceum we Wrocławiu, strony internetowej dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku pt. Lekcje o Ludziach i Zagładzie na podstawie pamiętnika Ruty Wermuth. Strona ta ma  przybliżyć nauczycielom i młodzieży szkolnej trudne zagadnienia związane z historią zagłady Żydów polskich oraz historią przesiedleń ludności nie tylko żydowskiej  na teren Dolnego Śląska w latach 1945-1950.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych:

W latach 2010-2019 zespół polonistów organizował następujące zajęcia: Koło Humanistyczne, Koło Olimpijskie.

W zajęciach Koła Humanistycznego uczestniczyli uczniowie zdolni, którym nie były obojętne problemy społeczne, kontrowersyjne tematy, zagadnienia kulturalne. Na zajęciach rozwijali oni  swoje zainteresowania, wrażliwość, kreatywność. Wielu z nich tworzyło własne teksty literackie: wiersze, opowiadania, reportaże. Najwięcej jednak uwagi poloniści poświęcili na prowadzenie Koła Olimpijskiego, na którym uczniowie przygotowywali się do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Edukacja Filmowa :

Od kilku już lat uczniowie naszego liceum uczestniczą w projekcie Szkoła w mieście, w ramach którego biorą udział w edukacji filmowej organizowanej przez Era Nowe Horyzonty.

Konkurs Mickiewiczowski :

W naszym liceum corocznie odbywa się konkurs – A jednak Mickiewicz, którego koordynatorką jest Pani Anna Pasikowska.  Adresowany jest on do wszystkich licealistów Dolnego Śląska i rozgrywa się w trzech kategoriach: plastycznej, recytatorskiej oraz literackiej. Konkurs wspierany jest również przez Stowarzyszenie Absolwentów III LO we Wrocławiu i Muzeum Pana Tadeusza.